دوره های توانمند سازی

مدیران و کارکنان

مرکز شتابدهی تگ به عنوان کارگزار توانمند سازی صندوق نوآوری و شکوفایی ذیل معاونت علمی و فناوری برگزار میکند خدمات توانمندسازی مؤسسات دانش‌بنیان و غیر دانش بنیان، شامل حمایت‌هایی است که در راستای توانمندسازی شرکت‌های دانش‌بنیان و غیر دانش بنیان ارائه می‌شود. این حمایت‌ها دربردارنده خدمات متنوع شامل آموزش، مشاوره و کمک به تجاری‌سازی محصولات دانش‌بنیان و فناور است.
ازاین‌رومرکز نوآوری و شتابدهی تگ ( تردد گستر)، باهدف توانمندسازی شرکت‌ها ، اقدام به ارائه خدمات مشاوره‌ای رایگان و همچنین دوره های آموزشی با صندوق نوآوری و شکوفایی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به شرکت های دانش بنیان و غیر دانش بنیان کرده است. در ذیل به معرفی 23 خدمت مشاوره و آموزشی مرکز نوآوری و شتابدهی تگ پرداخته شده است. ثبت نام دوره های آموزشی صندوق نوآوری و شکوفایی در سامانه غزال و ثبت نام مشاوره های رایگان در سامانه پروتال جامع کسب و کار معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری امکان پذیر است .